Hopp til hovedinnhold

Vilkår for ID-kort i BankID-appen

Versjon 1.0 | Gyldig fra 01.03.2024 | For sluttbrukere

1. Om kundeavtalen

1.1 Avtalens parter

Dette er en avtale mellom deg som bruker av ID-kort i BankID-appen og BankID BankAxept AS (org nr. 927 611 929).

1.2 Avtalens omfang

Avtalen gjelder aktivering og bruk av ID-kort i BankID-appen, og din bruk av ID-kort hos brukersteder, f.eks. Posten, Vinmonopolet eller andre brukersteder som tilbyr løsningen til deg.

Personvernerklæringen i BankID appen beskriver nærmere behandling av personopplysninger i ID-kort, se om ID-kort i personvernerklæringen her.

2. ID-kort

2.1 Om ID-kort i BankID-appen

ID-kort er en legitimasjon i BankID-appen som bekrefter at du er den du gir deg ut for å være. Du kan benytte ID-kortet i fysiske situasjoner hos brukersteder som har inngått avtale med BankID BankAxept AS om ID-kort-løsningen.

Du får ikke tilgang til ID-kortet før din BankID-app er aktivert. Deretter kan du aktivere ID-kortet ved hjelp av norsk pass eller nasjonalt ID-kort-kort. Du må ha en telefon med iOS versjon 15 eller høyere for Apple eller versjon 7 eller høyere på Android-enheter. Telefonen må også være klargjort for NFC (Near Field Communications).

2.2 Visning av opplysninger til brukersteder

Når du skal bruke ID-kortet, åpner du BankID-appen og deretter ID-kort. Ved hjelp av telefonens ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksgjenkjenning eller PIN, genereres en QR-kode som kan skannes av brukerstedet. Din QR-kode er tidsbegrenset og kan kun skannes en gang. Etter skanning eller utløpt tid, må du lage ny QR-kode.

Når brukerstedet skanner din QR-kode vil opplysninger om deg vises på brukerstedets terminal. Brukerstedet kan ikke lagre opplysningene og har bare tilgang til å se dem i kontrollsituasjonen. Data som brukerstedet kan be om er navn, alder, fødselsdato og bilde. Hos enkelte brukersteder kan også ditt fødselsnummer/D-nummer krevet å bli vist, hvis brukerstedet har hjemmel til det (f.eks. apotek).

I BankID-appens historikk kan du se hvilke data du viste til brukerstedet.

3. Ansvar

ID-kortet er strengt personlig og skal bare brukes av deg. Du plikter å beskytte tilgangen til din telefon.

Du er ansvarlig for egen bruk av ID-kort. Du må varsle oss umiddelbart hvis du oppdager at telefonen som ID-kortet ditt er tilknyttet er mistet, stjålet eller du har mistanke om at andre misbruker ditt ID-kort.

BankID BankAxept AS kan ikke holdes ansvarlig for tap som følge av at ID-kort ikke kan benyttes, enten dette skyldes tekniske feil, at ID-kortet er sperret eller andre forhold.

BankID BankAxept AS fraskriver seg også erstatningsansvar for de tap du som kunde eventuelt påføres hvis du bruker ID-kortet i strid med vilkårene i denne avtale.

Skulle det inntre en ekstraordinær situasjon utenfor partenes kontroll som gjør det umulig for en eller begge parter å oppfylle en eller flere forpliktelser etter denne avtalen, blir de berørte forpliktelser suspendert for det tidsrommet den ekstraordinære situasjonen varer.

4. Generelle bestemmelser

4.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr ID-kort. BankID BankAxept AS kan velge å avslutte ID-kort-tjenesten eller avtalen med deg med to måneders varsel. Dersom du har brutt avtalen kan BankID BankAxept AS si den opp uten varsel.

4.2 Endringer i avtalen

De til enhver tid gjeldende vilkår vil være tilgjengelig i BankID-app og på www.stoe.no

5. Tvister

Dine og våre rettigheter og plikter reguleres av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom oss om tolkninger eller rettsvirkninger av denne avtalen eller om tjenesten, skal vi først søke å løse uenigheten oss imellom eller i en egnet tvisteløsningsmekanisme.

Dersom det ikke oppnås enighet kan hver av oss bringe saken inn for de ordinære domstoler, med mindre vi blir enige om å bruke voldgift.

Verneting er Oslo tingrett.